BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Maksimum Sigorta Acentelik

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

SİGORTACILIK HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

 

1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum.
Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım?

Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri ve yapının değeri olmak üzere iki ana unsurdan oluşur. Oysa bina teminatı için sigorta bedeli hesaplanırken  sadece yapının değeri dikkate alınır. Evinizin (bina teminatı) sigorta bedelinin  hesabında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve söz  konusu Bakanlığın Internet adresinde de ilan edilen çeşitli yapı türleri için  metrekare birim maliyetlerine ilişkin veriler yol göstericidir. Bu veri içerisinde kendi koşullarınıza en uygun olan yapı tarzı karşılığında verilen rakamın

evinizin brüt metrekaresi ile çarpılması durumunda elde edilen sonuç, sigorta bedelinizin ortalama hangi değere sahip olması gerektiği konusunda sizlere bilgi verecektir.

 

2- Sigorta şirketi eksper raporunda belirtilen rakamdan daha
şük tazminat ödemek istiyor? Bunu yapabilir mi?
Eksper raporları, gerek sigortalılar gerekse sigorta şirketleri açısından tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir. Bununla birlikte, bahse konu raporun sigorta şirketini bağlayıcı yönü bulunmamaktadır. Ödenmesi gereken tazminat tutarı konusunda sigortaşirketi ile aranızda mevcut olan bir anlaşmazlıkta bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.

 

3- Akşam evimin önünde park halinde duran arabama birisi vurup  kaçmış. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına başvuru yapabilir  miyim?

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı (Garanti Hesabı), kimliği
belirsiz araçların neden olduğu bedeni zararları (tedavi giderleri ve
ölüm/sakatlanma hali) karşılamaktadır. Dolayısıyla, aracınıza ilişkin maddi  hasar için Garanti Hesabına başvurulma şansı bulunmamaktadır.

 

4- Bir sigorta şirketi hakkında şikayetim var. Nereye bildirmeliyim?
Sigorta şirketlerinin uygulamalarına yönelik şikayetler, Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru adresiwww.sigortacilik.gov.tr/ irtibat uzantısından temin edilebilir.

 

5- Eğer bir sigorta şirketi hakkında Hazine Müsteşarlığına
şikayette bulunursam, dilekçem hakkında ne gibi işlemler yapılır?

Müsteşarlık, öncelikle şikayet dilekçenize konu sigorta şirketinden olay hakkındaki açıklamasını ister. Şikayet dilekçeniz ve sigorta şirketince  hazırlanan açıklama yazısı ve bunlara ilişkin ekler ilgili birim tarafından bir  bütün olarak değerlendirilir. Mevzuata aykırı hareketlerden ya da mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar Müsteşarlığımızın bu  konudaki talimatı ile çözümlenir. Ancak; sorumluluk oranlarının tespiti,tazminat tutarının parasal büyüklüğü gibi konulardaki anlaşmazlıkların
çözümü için yetkili merci ilgili genel şartlara göre hakem bilirkişi ya da nihai olarak mahkemelerdir.

 

6- Sigortalıyım. Hasarım oldu. Eksperin bana karşı tavırlarından  rahatsızlık duydum. Nereye şikayet edebilirim?

Sigorta eksperlerinin uygulamalarına yönelik şikayetler, Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru adresiwww.sigortacilik.gov.tr/ irtibat uzantısından temin edilebilir.

 

7- Sigorta Şirketinin ödemek istediği tazminat tutarı gerçek
hasarımı karşılamıyor? Üstelik şirket onun tarafından ödenen tazminatı  kabul ettiğime ilişkin bir belge imzalatmak istiyor. Ne yapmalıyım?

Tazminat tutarının miktarına ilişkin sigorta şirketi ile aranızdaki
anlaşmazlığın çözümü için yetkili mercii mahkemelerdir. Bununla birlikte, sigorta tazminatını kabul ettiğinizi ve dolayısıyla şirketin size karşı bütün yükümlülüğünü yerine getirdiğini gösterir belge niteliğini taşıyan ibranamenin zorla tarafınıza imzalattırılması söz konusu olamaz. Bu yönde hareket eden şirketler hakkında Hazine Müsteşarlığına şikayet dilekçesi verebilirsiniz.
Başvuru adresi www.sigortacilik.gov.tr/ irtibat uzantısından temin edilebilir.
Kısa vadede nakit ihtiyacınızın karşılanmasına yönelik olarak şöyle bir yöntem izleme olanağınız bulunmaktadır: Tazminatın şirket ile aranızda  tartışmaya neden olmayan kısmını alır ancak ibranameye “tarafınıza ödenen tazminat tutarının talebinizi tam olarak karşılamadığını, dolayısıyla ödenen bu tutarın fazlası üzerinden haklarınızın saklı kaldığını” ifade eden bir şerh koyabilirsiniz. Böylece, şirket ile aranızda tartışmaya neden olan meblağiçin
mahkemeye başvurabilirsiniz.

a) Ölüm Halinde Gereken Belgeler:

1) Hak sahibinin dilekçesi,
2) Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
3) Ölüm raporu,
4) Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
5) Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
6) Trafik kazası ile illiyeti gösteren istenecek diğer belgeler.

b) Yaralanma Halinde Gereken Belgeler:

1) Hak sahibinin dilekçesi,
2) Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
3) Sağlık Bakanlığınca belirlenen tarifeler dikkate alınarak düzenlenen hastane giderlerini gösteren faturalar,
4) İlkyardım, muayene ve kontrol veya tedavi giderleri ile tedavinin
gerektirdiği diğer giderlerin trafik kazası ile illiyetini gösteren her türü bilgi ve belgeleri.Sigorta şirketinin iflasına karar verilmiş olması halinde, iflas masasına alacak kaydı yaptırılıp aptırılmadığı, yaptırılmışsa bununla ilgili belgenin ibrazı istenir.

 

16- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına ilişkin
başvurularımı hangi adrese yapmalıyım.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına ilişkin iş ve işlemler Türkiye  Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yerine getirilmektedir. Hesaba ilişkin irtibat adresleri aşağıda yer almaktadır: Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği)
Adres: Harman Cad. Ali Kaya Sk. Polat Plaza
B Blok No: 4 Kat: 15 Levent – 34394 – İSTANBUL
Tel: 0212 / 324 45 00
Faks: 0212 / 324 44 99
E-mail: genel@tsrsb.org.tr
url: http://www.tsrsb.org.tr

 

17- Kendi hatam nedeniyle sebep olduğum bir trafik kazası sonrasında  tarafıma ait arabama gelen hasarı Karayolu Trafik Garanti Sigortası  Hesabından karşılama olanağım var mı?
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının temel amacı, kimliği belirsiz araçların, çalıntı-gasp edilmiş araçların ve geçerli teminat limitleri dahilinde sigortası olmayan araçların zarar verdiği üçüncü şahısların bedeni (tedavi giderleri ve ölüm/sakatlanma durumu) zararlarının giderilmesidir. Ayrıca, kazaya neden olan kişinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapansigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü
olduğu maddi ve bedensel zararlar içinde Hesaba başvuru yapılabilmektedir.

Bu itibarla, neden olduğunuz bir trafik kazası sonrasında kendi
aracınızda ortaya çıkan hasar için Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının  tarafınıza herhangi bir tazminat ödemesinde bulunma imkanı yoktur. Kendi aracınıza gelebilecek olası hasarlar için “KASKO” sigortası yaptırmanız
gerekmektedir.

 

19- Başkasının 8/8 suçlu olduğu bir kazada aracımda ortaya çıkan zararın giderilmesi için Kasko poliçemi devreye sokarsam hasarsızlık  indirimim yanar mı?

Kasko sigortasının müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerden birisi de başkasının neden olduğu kazalar neticesinde aracınızda ortaya çıkan hasarınızın kendi şirketiniz tarafından karşılanmasıdır. Şirketiniz size yapmış olduğu tazminat ödemesi için daha sonra kazadan sorumlu olan kişinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigorta şirketine başvurur. Tazminat ödemesi karşı tarafın sigorta şirketi tarafından
sizin kendi şirketinize aktarılacağı için hasarsızlık indiriminizde genelde  herhangi bir kayıp ortaya çıkmaz. Bu durum kasko sigorta sözleşmenizin ön yüzünde belirtilir. Eğer belirtilmemiş ise bu durumun sonuçlarını mutlaka sigorta şirketinize sorunuz.

 

20- %10 hasarsızlık indirimim olmasına rağmen Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortamı (Trafik Sigortası) vade bitim tarihinde yenilemeyi unuttuğum için Sigorta Şirketi bana bu indirimi uygulamadı. Sigorta Şirketinin bu uygulaması yasal mı?

Evet. Trafik poliçenizi vade bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde yenilemez iseniz sahip olduğunuz hasarsızlık indiriminiz yanar ve ilgili Tarife ve Talimat gereğince 4 üncü basamaktan (hasarsızlık indirimi %0; sür-prim %0) sigorta sözleşmesi düzenlenir. Bir aylık süre sonunda hala sigorta yaptırmadıysanız ilgili Tarife ve Talimat gereğince 2 inci basamaktan (%40
sür-prim) sigorta sözleşmesi düzenlenir. (Bakınız: www.sigortacılık.gov.tr /  Yasal Düzenlemeler / Türk Sigortacılık Mevzuatı / Tarifeler / 2004 / Trafik  Tarife)

 

21- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  (Trafik Sigortası) için bir ihale yapılarak primlerde bir fiyat indirimi yapılabilir mi?

Hayır. Trafik Sigortasına ilişkin teminatlar, primler, indirim yapılabilecek hususlar, vs. Hazine Müsteşarlığının Bağlı Bulunduğu Bakan tarafından bir tarife ve talimat ile belirlenmektedir. Söz konusu Tarife ve Talimat herkes için bağlayıcı niteliktedir. Tarife ve Talimatta yer almayan herhangi bir indirim sigorta talebinde bulunanlara teklif edilemez. Bu itibarla, Tarife ve Talimat
gereğince bir müşteri için tespit edilebilecek sadece bir tek fiyat sözkonusudur  ve bu fiyatınşirketler arasında farklılık arzetme olanağı bulunmamaktadır.Dolayısıyla, Trafik Sigortası için “fiyat rekabetine” dayalı ihale yapılma olanağı bulunmamaktadır.

 

22- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) indirim oranları birbiri üzerinden mi yoksa toplanarak mı uygulanmaktadır.

Hazine Müsteşarlığının 31.12.2003 tarih ve 74500 sayılı Genelgesinin 8 inci maddesinde de belirtildiği üzere, araç türlerine göre belirlenen Trafik Sigortası prim tutarlarında yapılacak indirimler (il trafik yoğunluğu indirimi, hasarsızlık indirimi ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası indirimi) birbiri üzerinden değil “toplanarak” uygulanacaktır.

 

25- Bütün alışverişlerimi kredi kartı ile 10 taksit üzerinden
yapabiliyorum. Sigorta poliçem içinde 10 taksit yaptırabilir miyim?

Sigortacılık Mevzuatına göre, sigortaya ilişkin ücretin peşin ya da taksitle ödenme olanağı bulunmaktadır. Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, taksitlendirme yapılmasına karar verilmesi durumunda, genel olarak, peşinat (toplam primin en az %25’i) + 5 taksit halinde ödeme yapılabilir. (Zorunlu sigortalara ilişkin prim ödeme esasları ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlarda belirlenmekte olup çoğu zaman peşin ödeme esası kabul
edilmektedir.) Unutmayın! Peşinat ödenmediği sürece sigorta sözleşmesi yürürlüğe girmez. Bu itibarla bir sigorta sözleşmesi için 10 taksit yaptırma imkanınız bulunmamaktadır.

8- Geçen ay birisinin arabasına çarptım. Karşı taraf, Karayolları  Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam olmasına rağmen ortaya çıkan hasarı benden talep ediyor. Neden sigorta şirketime gitmiyorlar?

Mevzuat gereğince motorlu araçların neden olduğu trafik kazalarında zarar gören üçüncüşahıslar kendilerine zarar veren kişiye ya da bu kişinin sorumluluk sigortasını yapan sigortaşirketine başvurma hakkına sahiptir.

Bununla birlikte, takas merkezi benzeri bir yapılanma ile vatandaşların rahatsız edilmeden sorunun sigorta şirketleri arasında çözümlenmesi için TRAMER nezdinde çalışmalar devam etmektedir.

 

9- Geçen yıl yapmış olduğum kaza neticesinde karşı tarafın
hasarının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortamdan (Trafik Sigortası) ödenmediğini yeni ğreniyorum. Üstelik hasar tutarına bir de geçen süre için faiz işletilmiş. Ne yapabilirim?

Sizin sorumlu olduğunuz bir kaza sonrasında zarar gören kişiler
uğradıkları hasarın giderilmesi için yasal olarak doğrudan tarafınıza ya da sigorta şirketinize başvurma hakkına sahiptirler. Böyle bir tazminat talebi ile karşılaşmanız durumunda ise sigorta şirketinizi haberdar ederek gerekli tazminat ödemesinin yapılmasını talep edebilir ya da ödemeyi ilgili tarafa yapar ve sonrasında harcamanızın sigorta şirketinin yükümlülüğünde olan kısmını şirketinizden tahsil edebilirsiniz.

Unutmayın, zarar gören kişinin hasarının giderilmesine yönelik olarak  sigorta şirketinizin yasal süreler içerisinde tazminat ödemesinde bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz gelecekte zarar gören üçüncü şahısların faizi  içerir talepleri ile karşılaşmanızı engelleyecektir.

 

10- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam  (Trafik Sigortası) kendi arabama gelen hasarı karşılar mı?

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Amacı; aracınız ile
başkasına vermiş olduğunuz zararı Karayolları Trafik kanununda belirlenen  sorumluluğunuz ile orantılı olarak giderilmesinin teminidir. Dolayısıyla, kendinize ait araca ilişkin hasarların bu sigorta kapsamından karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Kendi aracınıza ilişkin hasarlar başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan Kasko sigortasından karşılanır.

 

11- Kredi almak istediğim banka X Sigorta Şirketi A.Ş.’ye sigorta yaptırmam için beni zorluyor. Ustelik, Bankanın istediği sigortayı çoktan  başka bir sigortaşirketinden temin etmiştim. Bankanın buna hakkı var mı?
Sigorta Murakabe Kanununa göre; bir sözleşmenin unsurları içerisinde taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sözleşmeye sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak konulmuş şartlar hükümsüzdür. Dolayısıyla bankalar, kredi verdikleri müşterilerinin risklerinin düşürülmesi için belli teminatları içeren bir sigortanın yapılmasını isteyebilir ancak sigorta şirketinin seçimi konusunda kimseyi zorlayamazlar.

 

12- Biraz alkolluyken kaza yaptım. Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam (Trafik Sigortası) zarar verdiğim kişiye gerekli ödemeyi yaptıkdan sonra bu tazminatı benden talep etti? Hasarı yine ben ödeyeceksem neden sigorta yaptırıyorum?

Trafik sigortasının amacı, tarafınızca yapılan bir kaza neticesinde, Trafik Kanunu çerçevesinde, sorumluluğunuzun karşılanmasıdır. Daha önemlisi, bu sigorta ile kazada zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetleri giderilerek toplum güvenliği sağlanmaktadır. Toplum güvenliği ancak vatandaşların kurallara uygun davranması ile sağlanabilir. Trafik güvenliği açısından Trafik Kanunu “uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içkialmış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin
karayolunda araç sürmeleri yasaktır” hükmünü amirdir. Kanun, alkol
kullanımına ilişkin sınırları ise Yönetmelik ile tespit etmektedir. Yönetmelikte taksi, dolmuşotomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerini alkollü araç kullanımından tamamen menetmekte, diğer araçların sürücülerine ise kandaki alkol miktarının 0.50 promil ile sınırlı kullanım izni vermektedir.
Dolayısıyla, kazanın meydana geliş nedeni tamamen alkole bağlı bir şekilde meydana gelmiş ise bu fiil nedeniyle sigorta tazminatı ödemesi de söz konusu değildir. Zarar gören üçüncü şahısların magduriyetinin giderilmesi açısından sigorta şirketi üçüncü şahsa gerekli tazminat ödemesinde bulunur ancak daha sonrasında kazaya neden olan alkollü araç kullanan kişiden bu ödemeyi tahsil eder.

 

13- Evimi sigortalatmak istiyorum ve her sigorta şirketi birbirinden farklı fiyat veriyor. Bunun sebebi nedir?

Tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan
tarafından tespit edilmeyen sigortaların fiyatları sigorta irketlerince, serbest  piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde, serbestçe belirlenmektedir. Bu nedenle, yaygın adı konut sigortası olan yangın ve yangına ek teminatlar ile zenginleştirilmiş sigorta sözleşmenizin tarafınıza olan maliyeti, sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına bağlı olarak şirketenşirkete değişebilir.
Sigorta sözleşmenizin tarafınıza olan maliyetini etkileyen diğer bir husus da sözleşmede tarafınıza sunulan teminatların kapsamındaki farklılıklar da olabilir.

14- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına (eski adıyla Garanti Fonuna) kimler başvurabilir?

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına aşağıdaki durumlarda
başvurulur;
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar (tedavi giderleri ve ölüm/sakatlanma durumu.)

b) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları
dahilinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar.

c) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar.

d) İşletenin sorumlu olmadığı çalınmış veya gasbedilmiş motorlu
araçların sebep olduğu bedensel zararlar.

 

15- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına hangi belgeler ile başvuru yapmalıyım?

Hesaba konu zararların tazmini için öncelikle trafik kaza tespit
tutanağının bulunması şarttır. Bu tutanakta kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunup bulunmadığına, poliçenin varlığı halinde düzenleyen şirketin adı ve poliçe numarasına yer verilmelidir.

Hak sahipleri başvurularına aşağıdaki belgeleri de eklemek
zorundadırlar:

 

18- Kasko poliçemin bana sunduğu teminatlar nelerdir? 

Kasko sigortası kapsamında sunulan teminatlar; 
a- Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı
kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, müsademesi, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

b) Aracın yanması,
c) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs.
Bahse konu bu teminatlar, poliçede belirtmek şartıyla, riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. Bahse konu bu risk gruplarına ilave olarak aşağıdaki risklere karşıda ek teminat alınma olasılığı bulunmaktadır:
a) Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
b) Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
c) Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle
meydana gelen zararlar, (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan terörist eylemlerdir.)
d) Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen
zararlar,
e) Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
f) Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
g) Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
h) Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
i) Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin
verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
j) Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık
denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
Ayrıca, sigorta şirketleri tarafından tüketiciye sunulan sigorta
sözleşmelerinin Kasko Sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleri ilezenginleştirildiği de görülmektedir. “Paket Poliçe” olarak adleddirilebilecek bu sigorta sözleşmelerinde yukarıda bahsi geçen teminatlara ilave olarak şu risklerin de güvence altına alındığı görülmektedir:
a) İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası: Karayolları Trafik Kanununa ve  Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluk, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu mali Sorumluluk Sigortası limitlerini aşıyor ise bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede belirlenen limitler kapsamında ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır.
b) Ferdi Kaza Sigortası: Kaza neticesinde kendinize gelen bedeni
(tedavi giderleri, ölüm/sakatlanma durumu) zararları tazmin etmeye yöneliktir.

 

23- Kasko Sigortam kapsamında bir hasarım oldu. Sigorta şirketi kaç gün içerisinde tarafıma hasar ödemesi yapmak zorundadır.

Kasko Sigortası Genel Şartında, zorunlu sigortaların aksine, tazminat ödemesinin kaç işgünü içerisinde yapılması gerektiğine ilişkin yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tamamlanan bir hasar dosyasına ilişkin tazminat ödemesinin iyiniyet kuralı gereği hemen yapılması esas alınmalıdır.

 

24- Zorunlu sigortalara ilişkin hasar ödemeleri hangi süre
içerisinde yapılmalıdır?

Motorlu araçlara ilişkin zorunlu sigortalarda Sigortacı, tazminatı ilgili
Genel Şartta istenilen belgelerin eksiksiz olarak, şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, poliçedeki teminat tutarları dahilinde ödemekle mükelleftir.
Zorunlu Deprem Sigortasında ise sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından en geç bir ay içerisinde hak sahibine ödenmek zorundadır.

 

26- Kaza nedeninin uykusuzluk ve yorgunluk olarak belirlenmesi durumunda Kasko Sigortası şirketi tazminat ödemesinden imtina edebilir mi?

Trafik Kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigortaşirketleri buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise, mevzuata göre, geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı ve alkollü içki kullanımı nedeniyle güvenli sürme yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir.

ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free