BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

Yurtiçi Tedavi Teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Paket-1’dir. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Paket-1 poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir.
 Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir..

Neden Sağlık Sigortası Almalıyım?

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yurtdışı Tedavi Teminatları

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Yurt Dışı Yatışlı Tedavi Teminatları

 • Küçük ameliyat
 • Orta ameliyat
 • Büyük ameliyat
 • Özel ameliyat
 • Özellikli ameliyat
 • Ekstra büyük ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi

Paket 1 Yurtdışı Teminat Tablosu

TEMİNATLARÖDEME ORANI %TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT1004.320,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT10010.800,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT10021.600,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT10043.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT100108.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT100216.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ1001.290,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM1002.451,00 (GÜNLÜK LİMİT)
DOKTOR TAKİBİ100426,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK1004.000,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK1004.000,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ100100.000,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ10085.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ10043.000,00 (YILLIK LİMİT)

Diğer sağlık sigortası ürünlerimiz standart ürünümüz olan Paket-1 için verilen teminatlara ek teminatlar içermektedir.

 

Ürün AdıKapsamAyakta Tedavi Yatışlı Tedavi 
Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı
Standart Ürün- Paket 1Sadece Yatışlı TedavilerYok Yok Limitsiz %100
Sağlıkta FırsatPaket 1+ İleri Görüntüleme Tetkikleri İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Sağlıkta Maksi FırsatPaket 1+ Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Paket 2Paket 1+ Ayakta Tedaviler 1.500 ₺ %80 Limitsiz %100
Paket 3Paket 1+ Ayakta Tedaviler 3.000 ₺ %80 Limitsiz %100
Paket 4Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %80 Limitsiz %100
Paket 5Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %100 Limitsiz %100

Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir.

İleri Görüntüleme Tetkikleri

İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:

MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.

Tüm Görüntüleme Tetkikleri

Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.

Ürünlerimiz

Standart Paket-Paket 1

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ve standart ürünü Paket-1’dir.

Paket 1 ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.


Paket 1
  
TEMİNATLARÖDEME ORANI %TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT100LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ100LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün)100LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ100LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK100LİMİTSİZ
TANI YATARAK100LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ100LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ100LİMİTSİZ
DİYALİZ100LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE100LİMİTSİZ
EVDE BAKIM10019.500,00 ( YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON10027.000,00 ( YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ1005.500,00 ( YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ1005.500,00 ( YILLIK LİMİT)
SUNİ UZUV10025.500,00 ( VAK’A BAŞI)
AMBULANS1002.500,00 ( VAK’A BAŞI)
YURTİÇİ HAVA AMBULANSI10038.000,00 ( VAK'A BAŞI)
YURTDIŞI HAVA AMBULANSI10076.000,00 ( VAK'A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER1001.400,00 ( YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR
PSA10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP100YILDA 1 KEZ ÖDENİR.

İlaç Tasarruf Planı (Eczane)

Hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı eczanelerde İlaç fiyatlarında %2,5 ile %10 arasında, Dermo Kozmetik ürünlerde %10 – %15 arasında, Optik ürünlerde %20 ile %40 arasında indirim sağlanmak suretiyle İlaç (Eczane) Tasarruf Planı Ürünü poliçe sahibine sağlanacaktır. Plan kullanımında herhangi bir sınır yoktur.

Ücretsiz Göz Paketi

Hizmet ağı içinde yer alan anlaşmalı kurumlarda, poliçe sahibine yılda 1 defaya mahsus göz taraması ücretsiz, diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda %30’a varan indirim uygulanacaktır.

Plana Dahil Hizmetler

 • Otoref (Göz Ölçümü)- Göz bozukluğu miyop, astigmat, hipermetrop
 • Tonometre (Tansiyon Ölçümü)
 • Biyomikroskop(Doktor Muayenesi)
 • Renk Hissi (Renk Körlüğü Testi/Gerektiği Durumlarda)
 • Retina Muayenesi(Göz Arkası Muayenesi/Gerektiği Durumlarda)
 • Kuru göz Ölçümü(Gerektiği Durumlarda)
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free